O nas

PROJEKT
Technopolia Śląska

Pomysł na projekt
Projekt Technopolia Śląska (dalej: TS) stanowi trzon do działania organizacji, przedsiębiorstw, urzędów oraz szkół i innych instytucji na terenie swojego oddziaływania.
Celem projektu jest opracowanie wspólnych działań edukacyjnych i innowacyjnych dla rozwoju przemysłu High-Tech, jako podstawy wizji rozwoju lokalnego.
Centralnym punktem TS ma być Wodzisław Śląski, gdzie mają być opracowane dobre praktyki dla rozwoju całego regionu. Projekt ma się rozszerzać na miasta w ramach Śląskiego Partnerstwa Gospodarczego (dalej: śpg) oraz w kolejnym etapie na śląsko – morawską krainę.
Technopolia – jest to ośrodek innowacji technologicznych zapoczątkowujący procesy rozwoju gospodarczego i powstanie nowych regionów przemysłowych przez skupianie działalności nowoczesnych przedsiębiorstw przemysłowych uniwersytetów i ośrodków badawczych, a także instytucji finansowych oraz specjalistycznych usług – informatycznych, telekomunikacyjnych i transportowych ułatwiających kontakt między różnymi podmiotami życia gospodarczego2.

Dlaczego technopolia ?
Dlatego, że województwo śląskie cechuje się znacznym nagromadzeniem przemysłu, który stale się rozwija. Śląsk stale zmienia swój wizerunek, początkowo sercem przemysłu było wydobycie węgla kamiennego, obecnie do głosu dochodzą przedsiębiorstwa wykorzystujące w swojej pracy najnowsze technologie. Technopolie są tworzone na całym świecie, wszędzie tam, gdzie najważniejsze jest stałe doskonalenie procesów i produktów. Obecnie najbardziej rozpoznawalną technopolią jest Dolina Krzemowa, która z regionu rolniczego zmieniła się w unikatową na skale światową strefę High–Tech. Do największych światowych Technopolii zalicza się:
Droga 128 – Boston,
Orange County,
Discovery Park,
Sophia Antipolis,
Korytarz M44.
Największe światowe technopolie, a zarazem generujące najwyższe dochody powstawały etapami. W polskich warunkach prawnych i politycznych jednostką wyjściową do stworzenia technopolii jest klaster lub park naukowo – technologiczny. Obecnie w województwie śląskim funkcjonują następujące organizacje integrujące przemysł High–Tech ze środowiskiem naukowym:
Technopark Gliwice,
Park technologiczny w Katowicach,
Park Przemysłowy „Euro – Centrum” w Katowicach,
Śląski Park Przemysłowy,
Górnośląski Park Przemysłowy
Sosnowiecki Park Naukowo Technologiczny.

Technopolia a ryzyko inwestycyjne
Każda inwestycja związana jest z ryzykiem, zwłaszcza działania związane z badaniem nowych technologii. Metodą racjonalizacji i kompensacji ryzyka jest metoda co-operative learning, której sednem według J. Simme jest ułatwianie kontaktów pomiędzy przedsiębiorcami, naukowcami i uczelniami wyższymi. Stymulowanie kontaktów (także nieformalnych) między tymi grupami znacząco ułatwia transfer wiedzy, a w konsekwencji stworzenie nowych, tańszych i efektywniejszych rozwiązań technologicznych.

Dlaczego przedsiębiorstwa High-Tech :
Charakterystyka przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, wg. Mileny Ratajczak Mrozek.
Cechy pierwotne:
wykorzystanie kompleksowych technologii produkcji,
wysoki poziom innowacyjności wraz z szybką dyfuzją innowacji technologicznych,
działanie w obszarze badań i rozwoju,
krótki cykl życia produktu,
często jednorodny popyt na produkty oraz działalność na rynkach niszowych.

Cechy wtórne:
wysokie kwalifikacje pracowników,
wysokie ryzyko inwestycyjne,
duże nakłady kapitałowe wraz z problemem finansowania,
duża skłonność do internacjonalizacji działalności.

Czynniki lokalizacji przemysłu high tech w województwie śląskim:
wysoko wykwalifikowana kadra – bliskość Politechniki Śląskiej i Uniwersytetu Śląskiego, ( bliskość do uczelni krakowskich i AHE )
bliskość autostrady A1 oraz lotnisk międzynarodowych w Pyrzowicach i Ostrawie,
rozbudowane obiekty i instytucje kultury – atrakcyjny krajobraz, (meandry Odry, Morawskie Wrota, Park Rodzinny „Trzy Wzgórza”), kina, teatry i inne,
wysokie nakłady na poprawę jakości środowiska naturalnego zdegradowanego obecnością wysokoemisyjnego przemysłu,
możliwość pozyskania środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w ramach programowania na lata 2014 – 2020.

Powyższe elementy oraz liczba i wielkość tych przedsiębiorstw w naszym regionie ukierunkowały właśnie na nie, działania projektu

Sam projekt jest na tyle złożony, że stanowi raczej filozofię działania i wskazuje kierunki rozwoju. Każda jednostka, organizacja zaangażowana w realizację wykonuje to sama lub przy współpracy z pozostałymi interesariuszami.

Dla każdej grupy można określić korzyści z realizacji projektu
Korzyści dla przedsiębiorców:
dostarczenie wyspecjalizowanej i kreatywnej kadry pracowniczej,
wspólne działania eksportowe,
wsparcie jednostek naukowych,
kooperacja przy dużych projektach,
kształtowanie edukacji w regionie.

Korzyści dla samorządu:
pozyskanie nowych inwestorów poprzez budowanie talentów i wynalazczości,
tworzenie marki regionu,
rynek pracy oparty na przedsiębiorstwach High-Tech,
zagospodarowanie terenów inwestycyjnych.
Korzyści dla jednostek naukowych :
wsparcie zajęć dla dzieci w szkołach i przedszkolach,
konspekty lekcji branżowych w gimnazjach i szkołach średnich,
wspólne prace nad wynalazkami,
kooperacja przy powstawaniu prototypów.

Korzyści dla jednostek otoczenia biznesu :
koordynowanie prac przez Izbę Gospodarczą w Wodzisławiu Śląskim,
deklaracja współpracy ŚPG,
możliwość współpracy z Komorami w Karvinie i Ostravie – rozwój współpracy, zarządzanie centrum technopolia śląska.

Od kilkunastu miesięcy trwają rozmowy i prace inicjujące projekt. Po akceptacji zaproszenia do udziału w Klastrze przez Prezydenta i Radę Miasta, 8 października podpisano umowa o przystąpieniu Klastra Silesian Technopolis. W ramach projektu planowane jest także powstanie Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości. Pełne opracowanie projektu TS zostanie przedstawione 14.12.2014 na uroczystościach 10 lecia Izby Gospodarczej, gdzie pod dokumentem podpiszą się osoby zaangażowane w projekt , Senator Adam Zdziebło , Poseł na Sejm RP Ryszard Zawadzki , Prezydent Mieczysław Kieca, Prezes Izby Gospodarczej Krzysztof Dybiec oraz pozostali przedstawiciele firm i instytucji . I ten dzień oficjalnie zostanie uznany za początek projektu TS.
Projekt realizowany będzie w perspektywie kolejnych 20 lat, ponieważ w tym okresie pierwsze osoby objęte działaniami projektowymi zakończą swoją ścieżkę edukacji i wejdą na rynek pracy. Efektywność projektu oceniana będzie po zakończeniu każdego z etapów edukacji beneficjentów działań projektowych (przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła średnia).

Ludzie i instytucje deklarujące współpracę przy projekcie :
Pani dr hab. inż. Lilla Knop, prof. nzw. w Pol.Śl. – Politechnika Śląska Gliwice
Pan Dr inż. Sławomir Olko – Politechnika Śląska Gliwice
Pan Senator Adam Zdziebło Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju
Pan Ryszard Zawadzki – Poseł na Sejm RP

Pan Mieczysław Kieca Prezydent Wodzisławia Śląskiego
Pan Dr Andreas Glenz PREVAC Sp. z o.o.
Pan Sebastian Kowalski Pol-Eko Aparatura Sp.J. A.Polok-Kowalska S.Kowalski
Pan Leszek Sabela Firma SAS
Pan Tomasz Krupa Damatic
Pan Piotr Błaszczyk Młodzi IG
Pan Łukasz Szczembara Przewodniczący grupy projektowej IG
Pani Izabela Kalinowska Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śląskim
Pan Antoni Duda Nowa Edukacja i Technologie
Pan Krzysztof Wrana Fundacja Kreatywny Śląsk
Pan Zbigniew Graszka Dyrektor Technikum Izby Gospodarczej
Pan Wojciech Kiljańczyk Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego
Wydział Edukacji Starostwa Powiatu Wodzisławskiego
Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego
Powiatowy Urząd Pracy
Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
Zespół Szkół Zawodowych im. Piastów Śląskich
Pan Krzysztof Dybiec Koordynator Projektu Izba Gospodarcza w Wodzisławiu Śl.

Kapitał na realizację projektu oraz potrzeby finansowe:

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Śląskiego :

Oś priorytetowa I. Nowoczesna gospodarka

Oś priorytetowa II. Cyfrowe śląskie

Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP

Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna

Programy krajowe:

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Program Operacyjny Wiedza i Edukacja

Potrzeby finansowe na :
Zakup sprzętu do wideokonferencji
Pozyskanie lokalu i środków na jego prowadzenie
Konspekty zajęć przedszkolnych i szkolnych
Budowanie prototypów
Środki na działania eksportowe, udział w targach, pozyskanie kontrahentów

Kierownikiem i zarazem koordynatorem projektu jest IG i jej Prezes Krzysztof Dybiec
Sponsorem projektu są zaangażowane organizacje w ramach swoich możliwości finansowych lub w wyniku pozyskania środków UE, jako beneficjenci środków europejskich.
Użytkownikiem są zakłady pracy High Tech, ale także młodzież pozyskująca odpowiednie kompetencje do pracy na lokalnym rynku wysokich technologii.
Firmy uczestniczące na tym etapie projektu :
Prevac – przedsiębiorstwo High-Tech powstałe w 1996 roku produkujące aparaturę badawczo – pomiarową do wykorzystania w warunkach wysokiej i ultra wysokiej próżni. Wszystkie prace badawcze i produkcyjne prowadzone są przez polskich naukowców, a sama marka jest rozpoznawana niemalże w każdym zakątku świata7.

Damatic – nowoczesne przedsiębiorstwo – producent rozwiązań z dziedziny automatyzacji produkcji i robotyki. Firma kompleksowo, począwszy od opracowania optymalnego rozwiązania, poprzez zaprojektowanie, wyprodukowanie, montaż i uruchomienie dostarcza zrobotyzowane linie i gniazda produkcyjne. Dzięki stałej współpracy ze światowymi liderami z branży robotyki i automatyki takimi jak KUKA, Siemens, Cognex, wprowadzamy technologie, które znacząco pozwalają przyspieszać rozwój naszych klientów. Głównym atutem firmy jest wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra, a także wieloletnie doświadczenie, co owocuje unikatowymi rozwiązaniami w dziedzinie urządzeń służących do produkcji przemysłowej.
POL-EKO-APARATURA – nowoczesne przedsiębiorstwo produkujące profesjonalne urządzenia, stanowiące wyposażenie m. in. instytucji naukowo-badawczych laboratoriów chemicznych, mikrobiologicznych i przemysłowych. Oferowane komory pozwalają na precyzyjne utrzymywanie zadanych parametrów pracy (temperatura, wilgotność, oświetlenie, itp.). Firma zajmuje się także dystrybucją aparatury umożliwiającej pozyskiwanie energii elektrycznej z alternatywnych źródeł. Od 2008 roku przy firmie działa Laboratorium Pomiarowe, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na wykonywanie wzorcowań w zakresie temperatury i wilgotności.

SAS – Produkcja wysokiej jakości zamków błyskawicznych z jednoczesną wysoką efektywnością jest niemożliwa bez dobrze wyposażonej narzędziowni. Od samego początku równolegle z produkcją zamków rozwijaliśmy tę część naszej działalności. Nowoczesna i dobrze wyposażona narzędziownia pozwala nam na wykonywanie niezbędnych w procesie produkcji zamków narzędzi, wykrojników, form wtryskowych, części maszyn a także kompletnych linii produkcyjnych
Zdobyte przez lata doświadczenie, wysokiej klasy konstruktorzy i operatorzy maszyn pozwalają nam na oferowanie usług także firmom z innych branż. Od wielu lat produkujemy formy wtryskowe, wykrojniki, sprawdziany, części maszyn oraz specjalistyczne przyrządy m.in. dla przemysłu samochodowego, meblowego, chłodniczego….

Wykonawca – to grupa zaangażowanych ludzi, instytucji i organizacji, których celem przewodnim jest lokalny rozwój poprzez wsparcie edukacji dla przemysłu wysokich technologii

Zarządzanie projektem – zbiór zadań realizowanych w ramach projektu
przedszkola – zajęcia z kreatywności, szkolenie kadr, opracowywanie przez wyższe uczelnie zabaw rozwijających zdolności technicznych i projektowych,
szkoły podstawowe – zajęcia z kreatywności z eksponowaniem zdolności technicznych – opracowane przez wyższe uczelnie
gimnazja – opracowanie zajęć praktyczno technicznych, sposoby zabezpieczania pomysłów, cechy konstruktora, inżyniera,
szkoły średnie – konkursy na wynalazki, dostosowanie programów nauczania do potrzeb branży,
nawiązanie współpracy ze szkołami wyższymi.

Inne działania objęte projektem:
patenty i licencje – zgłaszane przez TS z podziałem procentowym klaster/pomysłodawca,
warsztaty szkolne przy zakładach pracy – możliwość budowania prototypów,
praca z dorosłymi poprzez Powiatowy Urząd Pracy i Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego, pozyskiwanie nowych, praktycznych kompetencji, praktyki i staże u przedsiębiorców, poszukiwanie talentów.

Poszczególne prace projektowe :
Organizowanie projektu – w poszczególne elementy projektu na bieżąco będą włączać się osoby i instytucje zainteresowane jego rozwojem.
Motywowanie – pomysłodawcy mają nadzieję, że sukcesywne realizowanie zadań projektowych będzie motywować do dalszych działań. Pozyskiwanie środków finansowych na realizację poszczególnych zadań ma zapewnić również osobom i organizacjom odpowiednią motywację finansową.
Koordynowanie – spotkania grup roboczych w celu wspólnego opracowania programu na każdym etapie edukacji, ewaluowanie co kilka, kilkanaście miesięcy w wyniki prac.
Kontrolowanie poprzez przeprowadzanie ankiet sprawdzających realizację zadań.

Istotną role w powodzeniu projektu odgrywa sieciowanie. Stałe spotkania formalne i nieformalne grupy zaangażowanej w projekt dają już dzisiaj szansę powodzenia. Wiele elementów z projektu realizuje się już teraz w fazie inicjacyjnej, bez żadnych środków finansowych. Grupa jest zmotywowana i zdeterminowana, a kieruje się przede wszystkim mottem:

„kto chce szuka sposobu, kto nie chce szuka powodu”

Projekt i koordynacja – Krzysztof Dybiec

Edytor i korekta– Piotr Błaszczyk

Wodzisław Śląski październik 2014

Pomysł na projekt

Projekt Technopolia Śląska (dalej: TS) stanowi trzon do działania organizacji, przedsiębiorstw, urzędów oraz szkół i innych instytucji na terenie swojego oddziaływania.

Celem projektu jest opracowanie wspólnych działań edukacyjnych i innowacyjnych dla rozwoju przemysłu High Tech, jako podstawy wizji rozwoju lokalnego.

Kontakt

Technopolia Śląska
ul. Zamkowa 4
44-300 Wodzisław Śląski